PRIVACYREGLEMENT

Als deelnemer aan onze trajecten zullen we op beperkte schaal persoonsgegevens van u verwerken. Taal Koraal hecht veel waarde aan uw privacy en aan de beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Taal Koraal waarborgt deze privacy door strikte naleving van de Algemene vordering gegevensbescherming. Taal Koraal zal dan ook zorgvuldig en discreet met de door u verstrekte gegevens omgaan. In dit document legt Taal Koraal u graag helder en transparant uit wat er wel en niet gebeurt met uw persoonsgegevens en met welk doel..
Artikel 1: Doel van de verwerking
1. Taal Koraal verwerkt gegevens ten behoeve van de volgende doeleinden: - Communicatie met de cursist in het kader van de uitvoering van de overeengekomen inburgeringscursus;
- Gegevensuitwisseling met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in het kader van door DUO te verstrekken geldleningen en/of vergoedingen en in het kader van de aanmelding voor het centraal examen;
- Gegevensuitwisseling met de organisatie die een audit uitvoert ten behoeve van de verkrijging van het “Keurmerk Inburgeren”;
- Gegevensuitwisseling met ondernemingen en/of organisaties die de cursist bij Taal Koraal hebben aangemeld;
- Gegevensuitwisseling met organisaties die Taal Koraal op verzoek van de cursist dient te benaderen;
- Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen (zoals fiscaal en sociaal verzekeringsrechtelijke wetgeving);
- Het voeren van een accurate (financieel) administratieve organisatie.

Artikel 2: Verwerking van persoonsgegevens
1. Taal Koraal verwerkt slechts die persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn in het kader van voornoemde doelstellingen. De verwerking door Taal Koraal beperkt zich tot de volgende categorieën van persoonsgegevens:
- Algemene persoonsgegevens;
- Het Burgerservicenummer (BSN) voor zover noodzakelijk ter uitvoering van wettelijke voorschriften;
- Gegevens inzake nationaliteit, geboorteland en identificatiegegevens;
- Gegevens inzake, opleiding, werk en taalbeheersing;
- Gegevens inzake persoonlijke omstandigheden zoals kinderen en informatie ten behoeve van adequate registratie van en bewijsvoering voor de reden van beëindiging van de cursus..


Artikel 3: Bewaring en vernietiging van gegevens
1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.
2. Binnen 2 jaar na het beëindigen van het contract met de cursist worden alle gegevens vernietigd.
3. Vernietiging van persoonsgegevens vindt niet plaats indien en voor zoverre in redelijkheid kan
worden aangenomen dat de gegevens hun belang ten behoeve van het doel van de vastlegging nog niet hebben verloren, danwel een wettelijk voorschrift dit verbiedt.


Artikel 4: Toegang tot de persoonsgegevens
1. Medewerkers van Taal Koraal hebben uitsluitend toegang tot de persoonsgegevens en de bevoegdheid tot verwerking van persoonsgegevens voor zover dit voortvloeit uit de aan hun opgedragen taken en werkzaamheden.
2. De medewerkers die op grond van het bepaalde in lid 1 toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn gehouden aan geheimhouding..

Artikel 5: Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
1. Verstrekking van gegevens aan derden geschiedt slechts voor zover dit overeenkomt met het doel waarvoor ze zijn verzameld. Taal Koraal gerechtigd al die gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de cursist en de bewaking van de vorderingen van de cursist.
2. Persoonsgegevens worden niet buiten Nederland doorgegeven.

Artikel 6: Beveiligingsplicht
1. Taal Koraal treft maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens, zowel in opgeslagen toestand, als tijdens vervoer of transmissie. Deze maatregelen houden ten minste voorzieningen in tegen:
a. een beschadiging of verlies van persoonsgegevens
b. een onbevoegde wijziging van persoonsgegevens;
c. een ontvreemding van persoonsgegevens;
d. een kennisneming van persoonsgegevens door onbevoegden;
e. onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 7: Rechten van cursist
1. Iedere cursist heeft het recht op kennisneming of zijn betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Taal Koraal zal de desbetreffende cursist binnen vier weken schriftelijk laten weten of Taal Koraal inderdaad persoonsgegevens van de desbetreffende cursist verwerkt.
2. Voordat Taal Koraal een mededeling doet als bedoeld in lid 1 van dit artikel, waartegen een derde naar verwachting bedenkingen zal hebben, stelt Taal Koraal die derde in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen indien de mededeling gegevens bevat die hem betreffen, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost.
3. De uitoefening van het recht op kennisneming als bedoeld in lid 1 van dit artikel, geschiedt in de regel door middel van fysieke inzage op de vestigingslocatie van Taal Koraal. Indien de cursist om medische of dringende persoonlijke redenen niet in staat is tot bezoek aan Taal Koraal zal Taal Koraal op schriftelijke wijze aan het verzoek van de cursist voldoen.
4. Een cursist kan in verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden te allen tijde tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens bij Taal Koraal bezwaar aantekenen. Taal Koraal beoordeelt binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar of dit gerechtvaardigd is. Indien het bezwaar gerechtvaardigd is, beëindigd zij terstond de verwerking.

Artikel 8: Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming
1. Taal Koraal zal zich inspannen om te waarborgen dat de te registreren persoonsgegevens volledig en juist zijn.
2. Als de cursist betreffende persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, heeft de cursist recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van deze gegevens.
3. Een verzoek om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming dient schriftelijk door cursist bij Taal Koraal te worden ingediend. Het verzoek dient te worden voorzien van een specificatie van de betreffende persoonsgegevens.
4. Taal Koraal deelt degene die het schriftelijk verzoek heeft ingediend, uiterlijk binnen vier weken schriftelijk mee of, en in hoeverre, aan het verzoek kan worden voldaan. Een weigering van dat verzoek is met redenen omkleed.


Artikel 9: Verzoeken door cursist
1. Verzoeken door cursist met betrekking tot het uitoefenen van rechten van cursist kunnen slechts schriftelijk worden ingediend bij Taal Koraal.
2. Alvorens een verzoek in te willigen draagt Taal Koraal zorg voor de vaststelling van de identiteit van de verzoeker. Indien het verzoek wordt gedaan door de wettelijk vertegenwoordiger van de cursist is een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging vereist.

Artikel 10: Adressering van verzoeken
Verzoeken tot inzage of verzet als bedoeld in dit privacyreglement dienen te worden ingediend bij de unitmanager van de desbetreffende vestiging van Taal Koraal.

Artikel 11: Bezwaar en beroep
privacyreglement kan de cursist bezwaar maken zoals opgenomen in het klachtenreglement van Taal Koraal. Indien de cursist in beroep wil gaan dient de cursist zich tot de rechtbank te wenden met het schriftelijke verzoek Taal Koraal te bevelen alsnog diens verzoek toe of af te wijzen, dan wel een bezwaar al dan niet te honoreren.
2. De cursist dient zich ook binnen de beroepstermijn tot het College Bescherming Persoonsgegevens te wenden met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in zijn geschil met Taal Koraal.

Artikel 12: Publicatie
1. Dit reglement ligt ter inzage bij Taal Koraal wordt op verzoek kosteloos toegezonden aan iedere belanghebbende.

Artikel 13: Aanmelding verwerking
1. De verwerking van de persoonsgegevens zoals is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 14: Kandidaten informeren ten aanzien van privacyreglement
Kandidaten van Taal Koraal kunnen via de website van Taal Koraal het privacyreglement opvragen. Kandidaten krijgen bij het afsluiten van het contract een schriftelijk exemplaar van het privacyreglement aangereikt.